ส่วนหนึ่งของลูกค้า ที่ให้ความไ้ว้วางใจ บจ.อินเตอร์ ไวท์มาร์ค    

         


Automatic labeling machine

# Synchronous (Model 831 or 832)

# Blow Box (Model 841)

# Tamp (Model 821)

# Tamp Corner (Model 823)

# Wrap Tube (Model 812)

# Wrap Belt (Model 814) / 

Wrap T-Roller (Model 815)

Semi-Automatic labeling machine

# Horizontal Wrap (Model 511)

# Wrap Tube (Model 512)

# Vertical Wrap (Model 513)

# Tamp (Model 521)

# Tamp Slide (Model 522)

# Tamp Corner (Model 523)

# Tamp Swing (Model 524)